AVG Privacy Policy Into Repair t0031 (0)6 43 55 59 23 | e service@into-repair.nl| Korhoen 4 | 4451ET Heinkenszand

 

Artikel 1– Algemeen

Privacy is erg belangrijk voor Into Repair. Bij privacy hoort ook transparantie en wij willen daarom open zijn bij de verwerking van persoonsgegevens tegenover onze klanten. Voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens hanteren wij een privacy beleid welke streng wordt nageleefd.

Artikel 2– Beheerder van persoonsgegevens

Into Repair is de beheerder van de persoonsgegevens die klanten aan Into Repair doorgeven. Into Repair is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant, krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Gegevens van de beheerder zijn: Into Repair Prinses Korhoen  4 4451ET Heinkenszand Nederland BTW-nummer: NL 143546053B04 Kamer van Koophandel nummer: 67681077 te Middelburg

Artikel 3

– Welke gegevens Indien de klant ervoor heeft gekozen de gegevens aan Into Repair te verstrekken, worden de volgende categorie persoonsgegevens door Into Repair verzameld en verwerkt:

a. (Bedrijfs)naam

b. Achternaam

c. Adres

d. Postcode

e. Woonplaats

f. Telefoonnummer

g. E-mail adres i. BTW-nummer (bij zakelijke klanten)

h. Transactiegegevens

i. Transactiehistorie.  

 

Met betrekking tot cookies verzamelt en verwerkt Into Repair de volgende categorie persoonsgegevens:

a. Klik geschiedenis

b. Navigatie- en brouwergeschiedenis

c. Gebruikte browser

d. Gebruikt browserapparaat

Artikel 4 – Opslag van persoonsgegevens

4.1 De door de klant verstrekte en door Into Repair verzamelde gegevens worden opgeslagen binnen Europese Economische Ruimte, namelijk in Nederland, te weten in Heinkenszand. Dit is de locatie en het adres van Into Repair.

 

4.2 Alle door Into Repair verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van klanten worden AVG Privacy Policy Into Repair t0031 (0)6 43 55 59 23 | e service@into-repair.nl| Korhoen 4 | 4451ET Heinkenszand digitaal en schriftelijk bewaard.

Artikel 5 – Toegang tot persoonsgegevens.  

De door de klant verstrekte en door Into Repair verzamelde gegevens worden gedeeld binnen de onderneming van Into Repair. Into Repair zal de gegevens van zijn klanten nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan of met derden buitenom Into Repair voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel gebruikt om u te voorzien van de door Into Repair verstrekte diensten.

 

Artikel 6 – Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens welke Into Repair van haar klanten verzamelt, ontvangt de klant van Into Repair bericht of de overdracht van de specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn in geval de klant hiervan wil afwijken.

 

Artikel 7 – Bewaartermijn

7.1 De door Into Repair verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de klant een actieve klant is en het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Hierbij hanteert Into Repair conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming drie fases, te weten de gebruiksfase, archiveringsfase en de fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn.

 

7.2 De gebruiksfase is de periode waarin Into Repair de gegevens nodig heeft. Into Repair verwerkt de persoonsgegevens voor het bereiken van de verwerkingsdoel(en). In deze fase zal Into Repair de persoonsgegevens nog niet te bewaren of archiveren.

 

7.3 De archiveringsfase is de periode waarin Into Repair de persoonsgegevens misschien nog nodig heeft of waarin Into Repair de persoonsgegevens archiveert. In deze fase bewaart Into Repair gegevens om administratieve redenen of wettelijke voorschriften.

 

7.4 De fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn is de fase waarin Into Repair de persoonsgegevens niet langer bewaart, zijnde in de vorm van persoonsgegevens. Into Repair zal de persoonsgegevens wissen, vernietigen.

 

Artikel 8 – Rechten van de klant

8.1 Recht op toegang De klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die Into Repair over de klant heeft en bewaart. Hiervoor kan de klant via e-mail contact opnemen met Into Repair waarna Into Repair de persoonsgegevens van de betreffende klant per e-mail aan deze klant zal verschaffen. AVG Privacy Policy Into Repair t0031 (0)6 43 55 59 23 | e service@into-repair.nl| Korhoen 4 | 4451ET Heinkenszand

 

8.2 Recht op correctie

De klant heeft op elk moment het recht om informatie welke niet aanwezig of niet compleet is in het systeem van Into Repair, aan te vullen met nieuwe respectievelijk juiste informatie.

 

8.3 Recht op verwijdering

De klant heeft op elk moment het recht om de door Into Repair van de betreffende klant verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen. Dit kan ten alle tijden, behalve in de onderstaande omstandigheden: a. de klant heeft een openstaande opdracht of bestelling die niet of niet gedeeltelijk is afgerond of verzonden; b. de klant heeft een lopende zaak met Into Repair; c. de klant heeft een openstaand en nog niet afgewikkelde schuld bij Into Repair, ongeacht de betalingswijze ervan; d. de klant heeft zich verdacht gemaakt door in de afgelopen vier jaar de diensten van Into Repair te hebben misbruikt of de diensten van Into Repair nog steeds misbruikt; e. indien de klant een aankoop heeft gedaan bij Into Repair, worden de persoonsgegevens van de klant bewaard in verband met de transactie van de klant conform de Nederlandse boekhoudregels.

 

8.4 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Into Repair, op grond van gerechtvaardigd belang. Into Repair zal de persoonsgegevens van de klant niet meer blijven verzamelen en verwerken, tenzij Into Repair op basis van een rechtsgrondslag aan kan tonen dat het belang van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens voor het proces zwaarder wegen dan de rechten en belangen van de klant of als gevolg van een juridische procedure.

 

8.5 Recht om bezwaar tegen direct marketing

De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Into Repair, die worden gebruikt voor direct marketing; met inbegrip van profielanalyse voor directe marketingdoeleinden. Indien de klant niet langer benaderd wil worden door Into Repair middels direct marketing, kan de klant de afmeld instructies volgen welke in elke marketingmail te vinden zijn.

 

8.6 Recht op restrictie

De klant heeft op elk moment het recht om Into Repair te verzoeken de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant te beperken, onder de volgende omstandigheden:

 

a. indien de klant bezwaar maakt tegen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, conform artikel

 

8.7 van deze privacyverklaring;

 

a. indien de klant een claim heeft ingediend op basis van incorrectheid of incompleetheid van de persoonsgegevens van de klant bij Into Repair. Hierbij zal Into Repair elke verwerking van de persoonsgegevens beperken in afwachting van de verificatie van de accuraatheid en volledigheid van de persoonsgegevens; AVG Privacy Policy Into Repair t0031 (0)6 43 55 59 23 | e service@into-repair.nl| Korhoen 4 | 4451ET Heinkenszand.

 

 

b. indien de verwerking van de persoonsgegevens door Into Repair onwettig is, kan de klant Into Repair verzoeken om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant;

 

c. indien Into Repair de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de klant de persoonsgegevens nodig heeft in verband met een door de klant ingediende juridische procedure.

 

Artikel 9 – Uitoefening van het recht

De klant kan ten alle tijden zijn recht uitoefenen. Into Repair vindt privacy erg belangrijk en wijdt hier veel tijd aan. Voor alle vragen en opmerking met betrekking tot privacy kan de klant Into Repair ten alle tijden per e-mail benaderen via service@Into Repair.nl.

 

Artikel 10 – Toezichthoudende autoriteit In gevallen wanneer de klant van mening is dat Into Repair bij de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende klant incorrect is geweest, kan de klant ten alle tijden contact opnemen met Into Repair. De klant heeft hiernaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

 

Artikel 11 – Toekomstige wijzigingen Into Repair is constant bezig met het zo goed en zo transparant mogelijk implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Echter kan het voorkomen dat de privacyverklaring van Into Repair bijgewerkt dient te worden. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op de website van Into Repair (www.Into Repair.nl). Alle toekomstige wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden bijgewerkt in de meest recente versie van de privacyverklaring.