Voorwaarden aankoop toestellen

 

Op onze toestellen krijgt u gratis 3 mnd garantie.  De garantie betreft een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabrikage- en materiaalfouten. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, transportschade, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Into Repair liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of heeft doen verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Into Repair zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.Indien een toestel wordt voorzien van niet originele software (zoals Jailbreak, CyanogenMod, Paranoid Android of vergelijkbare software) komt de garantie te vervallen. De reden hiervoor is dat dan niet meer kan worden achterhaald of het defect een fabricagefout betreft of is veroorzaakt door (corrupte) niet originele software. Tevens raden wij het gebruik van dergelijke software af vanwege het feit dat dit vaak gepaard gaat met blootstelling aan malware en andere exploitaties van kwetsbaarheden. De garantie gaat in op de datum zoals vermeld op dit formulier.

 

Voorwaarden reparatie

 

Indien mogelijk dient u vóór het inleveren zelf zorg te dragen voor een backup van persoonlijke gegevens. (foto’s, contacten, mail etc.) Tijdens een softwarematige reparatie van een toestel is Into Repair verplicht een software-update  uit te voeren, waarna uw toestel de laatste versie bevat met standaard instellingen en applicaties. Hierbij kan persoonlijke data verloren gaan.Into Repair is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk te stellen voor het mogelijke verlies van persoonlijke data of het disfunctioneren van software na een reparatie. Into Repair is niet verantwoordelijk na reparatie of vervanging van onderdelen voor het niet functioneren van onderdelen die niet door into repair zijn vervangen of gerepareerd. We geven alleen garantie op het door ons vervangen onderdeel. Sommige toestellen zijn zo beschadigd dat tijdens de demontage ook andere onderdelen en functies kapot gaan. Into reopair is hiervoor niet verantwoordelijk aangezien het in deze gevallen niet anders kan omdat deze toestellen toch open gemaakt moeten worden. Bepaalde onderdelen zoals home knoppen, camera’s en touch id zijn hier gevoelig voor. Into repair is hiervoor niet verantwoordelijk maar zal deze onderdelen indien mogelijk vervangen voor een sterk gereduceerde prijs (alleen het onderdeel dient betaalt te worden). Voor apparatuur met vochtschade kan een herstelbehandeling uitgevoerd worden. Op een vochtschade behandeling wordt geen garantie gegeven. De garantie geldt alleen voor het vervangende onderdeel. Door ons uitgevoerde reparaties kunnen de fabriekgarantie doen vervallen. Fabriekgarantie is alleen van toepassing op toestellen die jonger zijn dan 2 jaar en schades ontstaan door fabrieksfouten. Val, stoot of waterschade wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. De standaard onderzoekskosten bedragen € 39,. Deze zullen altijd in rekening gebracht worden, ongeacht of een reparatie mogelijk is. Indien reparatie haalbaar en zinvol is en u besluit uw apparatuur bij ons te laten herstellen, dan vervallen deze kosten. Apparatuur kan na een reparatie zijn eventuele waterdichtheid verliezen. Into Repair is hiervoor niet verantwoordelijk en geeft geen garantie op waterdichtheid. Into repair geeft 3 maanden garantie op de onderdelen en de reparatie, tenzij veroorzaakt door val en/of stootschade en of waterschade. Into repair geeft enkel garantie op eigen onderdelen en reparaties en ook dan alleen als het toestel in de tussentijd niet door een derde of andere reparateur is aangeraakt danwel onderzocht danwel gerepareerd. De 3 maanden gaan in op de datum zoals vermeld op dit reparatieformulier.